กรมตรวจบัญชีฯคว้า2รางวัลเกียรติคุณ

ข่าวทั่วไป 12 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และเกษตรกรให้มีคุณภาพเชื่อถือได้ ด้วยหลักการยึดมั่นในวิชาชีพผู้สอบบัญชีของบุคลากร คือ เป็นผู้แม่นยำใน กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการทำงาน มีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มุ่งสู่การพัฒนาสหกรณ์และเกษตรกรให้เข้มแข็ง เติบโตด้วยหัวใจของผู้ให้บริการที่ซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจได้ ประกอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของ ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่มีส่วนร่วมผลักดันให้กรม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม เป็นต้นแบบการสร้าง ธรรมาภิบาลให้ผู้รับบริการตลอดมา จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรม ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 2 รางวัล จากกรมบัญชีกลาง ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย ระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ

สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับรางวัลต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ซึ่ง เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า สร้างความภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจให้องค์กรและบุคลากรทุกคน ทั้งนี้ เทคนิคการทำงานที่ส่งผลให้กรมได้รับรางวัลต่อเนื่องคือ การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร ด้วยการศึกษาข้อมูลเป็นระบบ วางแผนงานกำหนดเป้าหมายใช้จ่ายงบประมาณ สร้างความรับผิดชอบร่วมกันในองค์กร อีกทั้ง ผู้บริหารมีการประชุมติดตามประเมินผลสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้การบริหารจัดการด้านเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในส่วนของรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด เป็นรางวัลที่แสดงให้ถึงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์สาธารณะและสิทธิประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งยังสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่ดี ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการงานที่ดี เช่นนี้ตลอดไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ