ลุยบิ๊กโปรเจกท์นร่อง10แปลงใหญ่

ข่าวทั่วไป 12 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้ เกษตรกรว่า กระทรวงเกษตรฯวางนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร เริ่มตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต"ตามแนวทาง "การจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร" (Agricultural Production Plan) และ "โครงการเกษตรแปลงใหญ่" (Mega Farm Project) ซึ่งมีเกษตรกร ภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้พัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตั้งเป้าหมายแปลงใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 แปลงใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค รวม 6 แปลง โดยคัดเลือกจากพื้นที่ส.ป.ก.ที่มอบให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดทำที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรรวมตัวตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วรวมกันอยู่หลายแปลงในพื้นที่อำเภอเดียวกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบพื้นที่ดำเนินโครงการแปลงตัวอย่าง 10 แปลง โดยคัดเลือกจากสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาด้านการตลาด หรือเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพด้านการผลิตแต่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา และหากเป็นสินค้าที่มีปัญหาด้านการตลาด เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้คัดเลือกพื้นที่ที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าอื่นทดแทนหรือปลูกพืชอื่นผสมด้วย 10 แปลง ได้แก่ 1) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัย จ.ฉะเชิงเทรา 2) แปลงอ้อยโรงงาน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 3) แปลงสับปะรด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 4) แปลงพืชอาหารสัตว์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเลี้ยงสัตว์) 5) แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (ผัก โคนม ไม้ผล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)

6) แปลงเกษตรผสมผสาน ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี (ผัก ผลไม้ สมุนไพร) 7) ยางพารา กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จำกัด ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 8) แปลงยางพารา สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 9) แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน สหกรณ์นิคมพนม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

และ 10) แปลงโคนม สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด อ.หันคา จ.ชัยนาท เกษตรกร 63 ราย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เพิ่มแปลงข้าวอีก 2 แปลง โดยให้คณะทำงานไปศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมและจะเริ่มดำเนินการต้นฤดูกาลผลิตใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ