เทคโนฯลาดกระบังเปิดตัวKMITL organic

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 00:00:40 น.
หนุนงานวิจัยพัฒนาต้นแบบเกษตรอินทรีย์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบริโภคอาหารเสี่ยงปนเปื้อนสารตกค้างที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้สถาบันเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังประกอบกับสถาบันฯ มีความพร้อมเรื่องงานวิจัยและเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์ขึ้นมา จึงจัดตั้งโครงการ "ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ KMITL" (The KMITL organic agriculture model) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ให้ผู้สนใจอยากเรียนรู้เรื่องนี้ โดยใช้พื้นที่ใน ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 80 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ ให้เกษตรกรและผู้นใจเข้ามาศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมทั้งนำงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ของสถาบันมาปรับใช้ในการทำแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์

พร้อมจัดสร้าง KMITL organic shop ขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นตลาดนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่สถาบันผลิตได้มาจำหน่ายให้คณะอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรภายในองค์กร เลือกซื้อโดยมั่นใจได้ว่าผลผลิตทุกชิ้นปลอดภัยและมาจากกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในแบบที่สถาบันฯใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริง

ด้าน ผศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรูปแบบการทำเกษตรอินทรีย์ของสถาบันนั้นให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ก่อนผลิต ได้แก่ การปรับปรุงดิน การอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต และปัจจัยการผลิต ที่เน้นใช้สารชีวภัณฑ์ ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน ทำให้ผลผลิตได้มาตรฐานการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่รับรองโดยสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารเคมี และเน้นการตลาดตามความต้องการของผู้บริโภค การส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งศึกษาวิจัยที่มีทั้งด้านสังคม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การผลิตสารชีวภัณฑ์ กำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

สำหรับผู้บริโภคที่สนใจซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในระบบอินทรีย์ มาเลือกซื้อได้ที่ KMITL organic shop คณะวิทยาศาสตร์ ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 09-2312-6499

ข่าวที่เกี่ยวข้อง