สทนช.พร้อมเป็นหน่วยกลางประสานจีน

ข่าวทั่วไป 16 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารจัดการแม่น้ำโขง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เปิดเผยว่า จากผลประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำ ล้านช้าง - แม่น้ำโขง (JCCCN) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคมที่ผ่านมา มีเป้าหมายสำคัญเพื่อหารือและรับทราบการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำ ล้านช้าง - แม่น้ำโขง (JCCCN) สำหรับพัฒนาการขนส่งในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง และมุ่งสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยและจีนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมเจ้าท่าและขนส่งทางน้ำของประเทศสมาชิก JCCCN ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สทนช. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งในที่ประชุมพิจารณาประเด็นแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำ เพื่อการเดินเรือที่ปลอดภัยในแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ระหว่างประเทศสมาชิก โดยฝ่ายจีนเห็นพ้องแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำ โดยประสานกับหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นไปตามมาตรา 21 ของความตกลง JCCCN เพื่อให้การเดินเรือปลอดภัยและสะดวกโดยเฉพาะฤดูแล้ง และกำหนดให้ขยายความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการไหลของน้ำตามที่ฝ่ายไทยร้องขอ ซึ่ง สทนช.พิจารณาแล้วว่าประเด็นดังกล่าวเกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนมากขึ้น จึงพร้อมเป็นหน่วยงานกลางผลักดันการดำเนินงานผ่านกลไกกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Coo peration : MLC) สาขาทรัพยากรน้ำร่วมกับ JCCCN เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำกับจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายสมเกียรติกล่าวอีกว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำฯ ระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน และประเทศสมาชิก JCCCN ได้กำหนดไว้ชัดเจนภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำ ล้านช้าง - แม่น้ำโขง (JCCCN) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกเดียวที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ และสามารถผลักดันดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้นำเสนอและพยายามผลักดันประเด็นด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำกับจีนร่วมกับกรมเจ้าท่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังมีโครงการ "กลไกความร่วมมือข้ามพรมแดน เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ" เพื่อศึกษาและนำเสนอกลไกความร่วมมือที่เหมาะสม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือ แม่น้ำโขง - ล้านช้าง (MLC) และอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สทนช. มีบทบาทในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการ เช่นเดียวกัน

"การเปลี่ยนท่าทีเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำในแม่น้ำโขง - ล้านช้าง โดยเฉพาะ ฤดูแล้ง จากผลประชุมครั้งนี้ ถือเป็น จุดเปลี่ยนครั้งแรกของจีนในรอบ 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีความพยายามผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (MRC) มาตลอดแต่ยังไม่ครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลมากนัก แต่การหารือร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนกลไกการให้ข้อมูลด้านน้ำอย่างมีนัยสำคัญ นับเป็นความก้าวหน้าสำคัญที่ฝ่ายไทยต้องดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง - ล้านช้าง รวมถึงป้องกันบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดน จากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและระดับน้ำอย่างฉับพลัน" นายสมเกียรติ กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ