คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: 'สหัสขันธ์'จัดเอ็มโอยูยกระดับคุณภาพชีวิต

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 00:00:43 น.

ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนปราชญ์ ชาวบ้าน จาก 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว อ.สหัสขันธ์ ทั้งด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้ ยังร่วมประกาศวาระ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ด้วย โดยนโยบายการขับเคลื่อน kalasin happiness model "คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ที่ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมเป็นรูปแบบสำคัญในการทำงาน มุ่งเน้นให้ อ.สหัสขันธ์ เป็นเมืองสุขภาพดี มีอายุยืนยาว โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว อ.สหัสขันธ์ มี 2 ประเด็น คือ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง