ข่าวภูมิภาค: ร่วมยินดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 00:00:39 น.

สุเมธ เลอสุมิตรกุล และ มัลลิกา แสนภักดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชัย ปิยวรรณวงศ์ และ ดร.วิชัย กุลวุฒิวิลาศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ดร.สฤษฏเกียรติ แจ่มสมบูรณ์, อัครพิทย์ตา มีชัยวงค์ และปารณีย์ อำนวยรักษ์กุล ร่วมด้วย ณ อาคาร อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง