คอลัมน์: รายงานพิเศษ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับ'Street Food' มุ่งสู่มืออาชีพตัวจริงพร้อมเดินสายทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 00:00:39 น.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยกระดับร้านอาหารริมบาทวิถี นำร่อง ด้วยกิจกรรม Street Food On Tour ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพ พร้อม ตราสัญลักษณ์ "มอช ร้านนี้มีมืออาชีพ" เดินสายหัวเมืองต่างจังหวัดทั่วประเทศ ต่อยอดผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ผลักดันการสร้างมืออาชีพ ภายใต้ความร่วมมือกับ สถาบันอาหาร สมาคมฟู้ดทรัคแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน และ SME D BANK ร่วมผลักดันต่อยอด ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ได้รับ ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือ รับรองมาตรฐานอาชีพ การันตีคุณภาพ "ร้านนี้มีมืออาชีพ" เน้นความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกล่าวว่า "สคช. ได้ร่วมมือกับภาคีร่วมในการ ผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร ริมบาทวิถี รวมถึง ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐาน ซึ่งผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว จะได้รับ ตรา "มอช" จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการยืนยันความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ที่ผ่านมา สคช. เป็นส่วนหนึ่ง ในการต่อยอดยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถีในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค รวมถึง การจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้ Street Food มืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค และในระยะอันใกล้นี้ สคช. จะนำร่องเดินสายในการนำความเป็นมืออาชีพไปสร้างการบริการที่ประทับใจแก่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า Street Food ของไทยมีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ สคช. ยังได้ ร่วมมือกับธนาคารออมสินและ SME D Bank เพื่อต่อยอด เติมทุน และเติมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกอบการอาชีพอิสระ และจะขยาย

ไปยังอาชีพอื่นๆ อีกหลายสาขาวิชาชีพ"

นางสาว วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวเสริมว่า "สคช. ยกระดับผู้ประกอบอาหาร ริมบาทวิถี หรือ Street Food โดยจัดกิจกรรม Street Food On Tour รวมผู้ที่ผ่านสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหารริมทาง และได้รับตราสัญลักษณ์ "มอช" ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าร้านนี้มืออาชีพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามแนวทางที่เป็นสากล Street Food On Tour จะสัญจรไปตามสถานที่ ท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ และหัวเมืองทั่วประเทศ ทั้งนี้ การยกระดับอาหารริมบาทวิถี ในประเทศไทย จะเป็นการยกระดับ Street Food ของไทยเป็น World Destination เพราะผู้ประกอบอาหารริมทาง หรือริมบาทวิถีเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ได้จัดอันดับ ให้กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นอันดับ 1 ของเมืองที่อาหาร ริมทาง หรือ Street Food ที่ดีที่สุดของโลกจาก 23 เมืองทั่วโลก ดังนั้น การพัฒนาและ ยกระดับ Street Food ให้มีมาตรฐาน "มอช" จะเป็นเครื่องการันตีและสร้างความมั่นใจให้ ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและรายได้ของประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น"

ด้านนายชุมพล แจ้งไพร หัวหน้าคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขา การให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหาร ริมบาทวิถีและผู้อำนวยการโรงเรียน การอาหารไทย เอ็ม เอส ซี กล่าวว่า"ตราสัญลักษณ์ "มอช" เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของ สคช.ที่พยายามจะช่วยผลักดันทุกอาชีพในการสร้างมาตรฐาน ซึ่งกิจกรรม Street Food On Tour ตอกย้ำศักยภาพความเป็นมืออาชีพของ Street Food ไทยที่ติดอันดับ 1 ของโลก ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้บริโภค เมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ "มอช" ที่บ่งบอกความเป็นมืออาชีพ ทั้งในเรื่องคุณภาพของส่วนผสม วัตถุดิบก่อนนำมาประกอบอาหาร เพื่อรสชาติอร่อยถูกปาก ผู้บริโภค รวมถึงการกำจัดขยะอาหารเหลือ เพื่อ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผมต้องการ ร่วมผลักดันให้คนในอาชีพมีมาตรฐานอาชีพ การรองรับสมรรถนะของบุคคล เพื่อ ภูมิใจในความเป็นมืออาชีพ เพราะนี่คือการ พัฒนาตัวเองและพัฒนาอาชีพของทุกๆ คน เพื่อการยอมรับในระดับสากล"

ซึ่งการจะได้รับมาตรฐาน "มอช" เพื่อบ่งชี้ถึงความเป็นมืออาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละมาตรฐาน ปัจจุบัน มีมากถึง 400 อาชีพ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ดำเนินการจัดทำ โดยผ่านองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทั่วประเทศ โดยใช้แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 17024 การ รับรองบุคลากรเป็นหลักในกระบวนการประเมิน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า บุคลากร ที่ผ่านการประเมิน จะผ่านขั้นตอน อย่างมีมาตรฐานตามแนวทางที่เป็น และมาตรฐาน "มอช" จะเป็นเครื่องหมายในการยืนยันความเป็นมืออาชีพในแต่ละสาขาอาชีพได้เป็นอย่างดี เกิดประโยชน์ในทุกมิติ ทั้งนายจ้าง ผู้ใช้บริการ และภาครัฐ กล่าวคือ นายจ้างมั่นใจได้ว่าลูกจ้างสามารถทำงานได้อย่างมีสมรรถนะตามที่มาตรฐานอาชีพ กำหนด ผู้ใช้บริการ จะเชื่อมั่นได้ว่า ผู้ให้บริการ สามารถให้บริการอย่างมีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง และเมื่อบุคลากรในประเทศมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้การ ขับเคลื่อนประเทศเป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง