ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 00:00:17 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบัน และ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ซึ่งเป็นตัวแทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา และนางสาวเพชรลดา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทาง วิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร สิ่งแวดล้อมและความ หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์กับชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบสูง ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ บุคลากร และทรัพยากร ในการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งสองหน่วยงานในระยะต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง