ชู'เขตปฏิรูปที่ดินสุราษฎร์ฯ'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 00:00:38 น.
ต้นแบบความสำเร็จวิสาหกิจแปลงใหญ่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร ระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด ว่า กระทรวง เกษตรฯมีนโยบายดำเนินการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต และพัฒนาระบบการเกษตรของไทย มีพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในพื้นที่นำร่องนโยบายดังกล่าว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 1,160 ไร่ อยู่ในจ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 972 ไร่ คาบเกี่ยวจ.กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 88 ไร่ โดยที่ดินดังกล่าวได้มาจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

โดยโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่ประมาณ 1,160 ไร่ มีการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว 114 ราย จากเป้าหมาย 121 ราย พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ระยะยาว เป็นรายได้หลักและเงินออมของครอบครัว อาทิ การปลูกกล้วยหอมทองโดยใช้ตลาดนำการผลิต เป็นทางเลือกของเกษตรกรในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด โดยยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 786 ไร่ ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี

"โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และยังช่วยให้เกษตรกรยากจนมีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัยมั่นคง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรกรฯมีนโยบายดำเนินโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้แนวทางตลาดนำการผลิต และพัฒนาระบบการเกษตรของไทย ซึ่งความตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการผลิตกล้วยหอมที่มีคุณภาพ และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด และขอให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด 114 ครัวเรือนใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด" นายกฤษฎา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง