ตั้งกก.ขับเคลื่อนเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 00:00:29 น.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญเรื่องพัฒนาขีดความสามารถใหม่ให้เศรษฐกิจไทย โดยภาคการเกษตรมีแนวทางที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิตในภาคเกษตร คือ "เกษตรอัจฉริยะ" ในส่วนกระทรวงเกษตรฯมีแนวทางสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ โดย นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผน ตลอดจนขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรฯโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะในอนาคต เน้นงานในรูปแบบประชารัฐ ตลอดจนบูรณาการหน่วยงาน ภายในและนอกประเทศ  รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงบริษัทเอกชนต่างๆ

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานขับเคลื่อนของคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ได้ประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแปลงเรียนรู้ มุ่งเน้นการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืช 6 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย  มันสำปะหลัง และสับปะรด ในพื้นที่แปลงใหญ่ โดยมีพื้นที่ทดสอบรูปแบบละไม่น้อยกว่า 10 ไร่ (รวม 20 ไร่/พืช) รวมถึงการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรมาเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลในแปลงของตนเองได้

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรฯทำ MOU ความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISDA และ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะจากภาคเอกชนของญี่ปุ่น ผู้ซึ่งนำผลงานวิจัยจาก Hokkaido University ไปขยายผลสู่การปฏิบัติมาช่วยสนับสนุนการทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้เดินทางประสานความร่วมมือที่จีน โดยหารือกับหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยเกษตรอันฮุย มหาวิทยาลัยซูโจว และภาคเอกชนที่ชำนาญด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยยินดีสนับสนุนการทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT และ Sensors ทางการเกษตร เพื่อนำมาทดสอบใช้ในแปลงเกษตรกร โรงเรือนมะเขือเทศ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ดร.วราภรณ์กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ จึงกำหนดจัดสัมมนาเกษตรอัจฉริยะวันที่ 24 เมษายน  เพื่อสร้างความเข้าใจการเรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานเกษตรอัจฉริยะ  นอกจากนี้ ยังประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดการฐานข้อมูล (Big Data) ด้านเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน มี ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนา Bug Data รวมถึงการระดมความคิดจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศพัฒนายกร่าง Big Data Platform ด้านการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง