นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 00:00:28 น.

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) สาหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ของกรมหม่อนไหม และเกษตรกรเจ้าของแปลง ศพก. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการและมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งมอบนโยบายในการดาเนินงานให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงครามเมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง