คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ปันผลรวมปี'61หุ้นละ0.65บาท

ข่าวเศรษฐกิจ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ยังอนุมัติแต่งตั้งนายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายวินัย วิทวัสการเวช เป็นกรรมการอิสระแทนนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ส่วนนายสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นกรรมการแทนนายมิน เธียรวร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ