ขันนอตขรก.หนุนทำเกษตรครบวงจร

ข่าวทั่วไป 30 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังประชุมทางไกลออนไลน์ ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ว่า ได้มอบหมายภารกิจหน้าที่ปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯให้ครอบคลุมกระบวนการทำเกษตรกรรมแบบครบวงจร ดังนี้ 1.ระดับจังหวัดหรือในส่วนภูมิภาคให้ใช้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ทำหน้าที่ บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเช่นเดิม แต่มอบหมายภารกิจเพิ่มเติม 2 ฝ่ายคือ 1.ฝ่ายวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และ2.ฝ่ายประสานงานด้านการตลาด ทั้งนี้ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทั้ง 12 เขต ทำหน้าที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ พยากรณ์ และสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นใช้ประกอบการวางแผนการผลิต การติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาด และจำหน่ายผลผลิต

2.ในส่วนกลางให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดี หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวงและกรม ปรับโครงสร้างการมอบภารกิจและหน้าที่แก่บุคลากรในสังกัด ให้สอดคล้องโครงสร้างภารกิจในการทำงานในพื้นที่ ตามข้อ 1 โดยให้กำหนดภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรฯเป็น 2 กลุ่มงานคือ 1)กลุ่มงานการวางแผนฯทำหน้าที่อำนวยการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนและรายงานสถานการณ์การผลิต (Supply) ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ (Demand) ของ ตลาดในและต่างประเทศ และ2) กลุ่มงานประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีวางแผนติดตามประเมินผลดำเนินงาน พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

3.ขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ริเริ่มส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลผลิต หรือมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตให้หน่วยงาน รัฐและเอกชน หรือลงทุนร่วมระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับภาคเอกชนทั้งในพื้นที่และส่วนกลางบ้าง เช่น กลุ่มโรงพยาบาลจังหวัด/อำเภอทำสัญญารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรไปปรุงอาหารให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล กลุ่มห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ลงทุน ออกค่าใช้จ่ายสร้างห้องเย็นถนอมผลผลิตให้เกษตรกร จึงให้ปลัดกระทรวง เกษตรฯรวบรวมผลงานตามโครงการดังกล่าวมาศึกษา เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป ทั้งนี้ เห็นได้ว่าการส่งเสริมเกษตรกรครบวงจรของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องการตลาดด้วยนั้น จะทำให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยรัฐไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาช่วยในรูปแบบโครงการต่างๆให้เป็นภาระงบประมาณของประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ