ทอดผ้าป่ามหากุศลถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 00:00:20 น.

เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 96 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และเนื่องใน โอกาสที่ทรงมีพระเมตตาทรงรับวัดป่า สิริวัฒนวิสุทธิ์ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นวัดในพระองค์วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ จึงได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำปัจจัยไปเป็นทุนในการทำนุบำรุงศาสนสถาน และจัดสร้าง 4 สังเวชนียสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

นางสุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ รองประธานคณะกรรมการงานทอดผ้าป่ามหากุศล กล่าวว่า ตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระศาสนามาตลอดพระชนม์ชีพ ดังเช่นที่ทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์ และได้ประทานตราสัญลักษณ์ประจำวัด รวมถึงดำรงตำแหน่งองค์ประธานคณะกรรมการ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ยังความซาบซึ้งแก่คณะสงฆ์ และประชาชนชาว ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นที่ยิ่งคณะกรรมการ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ จึงได้ถือเอาวันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่ง ของวัดด้วย

"วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ภายในวัดประกอบด้วยศาสนสถานที่สำคัญ อาทิ เจดีย์ศรีพุทธคยา ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, เจดีย์ศรีมหาราช จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ได้พระราชสมัญญานาม "มหาราช" เป็นต้น อันสมควรได้รับการทำนุบำรุงให้เหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย รวมถึงการจัดสร้าง สี่สังเวชนียสถาน ประกอบด้วย สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน ให้ปรากฏ ณ ผืนแผ่นดินไทยสืบไป เนื่องใน โอกาสครบรอบวันประสูติปีที่ 96 ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และยังเป็นปีที่ 11 ที่ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ คณะกรรมการบริหาร วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จึงได้จัดกาลผ้าป่ามหากุศลขึ้น โดยจะนำปัจจัยไปเป็นทุนในการทำนุบำรุงศาสนสถานในวัด และจัดสี่สังเวชนียสถานให้แล้วเสร็จ"

คณะกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำต้นผ้าป่ามหากุศล ต้นละ 100,000 บาท จำนวน 62 ต้น จะได้รับ "พระพุทธเมตตาโสทรเชษฐภคินีฑีฆายุมงคล 2550" หรือ "พระพุทธหฤทัย" พระบูชา เป็นของที่ระลึก, ต้นผ้าป่ามหากุศล จัดบนพานทอง 8 นิ้ว ต้นละ 50,000 บาท จำนวน 46 ต้น จะได้รับ "พระกริ่งช่อพิทักษ์ธรรม" 1 ชุด หรือ "พระพุทธพิทักษ์ธรรม" พระบูชา เป็นของที่ระลึก

กองผ้าป่ามหากุศล กองละ 10,000 บาท จำนวน 99 กองจะได้รับ "พระกริ่งพุทธเมตตา กว." เป็นของที่ระลึก, กองผ้าป่ามหากุศล กองละ 5,000 บาท จำนวน 99 กอง จะได้รับ "พระพุทธหฤทัย" เป็นของที่ระลึก, กองผ้าป่ามหากุศล กองละ 1,000 บาท จำนวน 199 กอง จะได้รับ "เหรียญระฆังพระพุทธกาญจนาภิเษก- สัตตมหาราช" เป็นของที่ระลึก

กองผ้าป่ามหากุศลกองละ 500 บาท จำนวน 599 กอง จะได้รับ "เหรียญรวงข้าว แก้วกัลยา"เป็นของที่ระลึก, กองผ้าป่ามหากุศล กองละ 300 บาท จำนวน 999 กองจะได้รับ "พระพิฆเณศวร์เนื้อผงทรงกลม ๔ ปาง" เป็นของที่ระลึก หรือตามกำลังศรัทธา

ทั้งนี้พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาส ครบรอบวันประสูติที่ปี 96 และครบรอบ 11 ปี ที่ทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์ จะมีขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 พุทธศานิกชนและผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่ามหากุศล กองผ้ามหากุศล สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 028-2-96666-6 ชื่อบัญชี วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯแล้วส่งใบนำฝาก พร้อมที่ชื่อ อยู่ที่ ไปที่ โทรสาร 02-0127486 เพื่อขอรับใบอนุโมทนาและของที่ระลึกสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรองประธาน วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ โทร. 02-0127483-58 และพันเอกหญิง อุษากรณ์ จันทรวงศ์ โทร.081-9150234

บรรยายใต้ภาพ
สถานที่ตรัสรู้ หนึ่งในสังเวชนียสถานที่กำลังก่อสร้าง
สุมนา อภินรเศรษฐ์
ต้นผ้าป่ามหากุศล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง