เตือน'วิศวกร'ปรับตัวรับกม.โรงงานฉบับใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกรเปิดเผยว่า กฎหมายโรงงานฉบับใหม่ที่จะมีผลใช้บังคับปลายเดือนตุลาคม 2562 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายโรงงาน ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการและต้องได้รับการรับรองจาก ผู้ตรวจสอบเอกชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

อีกทั้งยังกำหนดต่อไปอีกว่า ผู้ตรวจสอบเอกชน ต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม และเคมี ของสภาวิศวกร ให้เป็นผู้ตรวจสอบโรงงาน และเครื่องจักรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุและต้องไม่ถูกพักใช้ใบอนุญาต จากสภาวิศวกรเท่านั้น

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบเอกชนเหล่านี้ ยังต้องยื่นขอรับ ใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน พร้อมกับกำหนดบทลงโทษวิศวกรที่ตรวจสอบหรือรับรองด้วยว่า หากกระทำโดยไม่มีใบอนุญาต หรือกระทำในขณะที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือรายงานที่เป็นเท็จ จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


แท็ก สภาวิศวกร  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ