ระยอง-จันทบุรี-ตราด ที่เราไม่รู้จัก

ข่าวบันเทิง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) ร่วมกับ สมาคมไทย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ดำเนินโครงการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล ตะวันออก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Ea(s)t & Go Green) เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าการ ท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ Community Based Tourism : CBT ในพื้นที่เขตพัฒนา การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach) เพื่อให้ชุมชนสามารถ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน ล่าสุดจัดทริปแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว "อดีต ในปัจจุบัน อัศจรรย์แห่งตะวันออก ที่เราไม่รู้จัก" ระยอง-จันทบุรี-ตราด 3 วัน 2 คืน เพื่อเป็นไอเดียสำหรับคนชอบเที่ยววิถีชุมชนและธรรมชาติ

นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก กล่าวว่า โดยในปีนี้ อพท. 3 มีความคาดหวังที่จะเห็นชุมชนที่มีศักยภาพในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้นำเสนอ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการเสนอขายกิจกรรมการ ท่องเที่ยวของชุมชน ผ่านกลไกเครื่องมือ การส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ชุมชนซึ่งให้ความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ ส่งเสริมการตลาดชุมชนของ อพท. ในปีนี้ ประกอบด้วย 8 ชุมชน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ได้แก่ ชุมชนบ้านกระแสบน ชุมชนบ้านจำรุง ชุมชนบางกะจะ ชุมชน บ้านปัถวี ชุมชนบ้านไม้รูด ชุมชนบ้านท่าระแนะ ชุมชนคลองใหญ่ และชุมชนเกาะหมาก ชุมชนแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์และความ โดดเด่นหรือประเด็นในพื้นที่ที่น่าสนใจ ต่างกัน และมีเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน เช่น ชุมชนกระแสบน จ.ระยอง มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแม่น้ำประแสเพื่อความอยู่รอดของการดำรงชีพในท้องถิ่น บ้านปัถวี จ.จันทบุรี มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมสวนผลไม้ปลอดสารเคมี เพื่อก้าวเข้าสู่วิถีพอเพียง หรือเกาะหมาก จ.ตราด มีเป้าหมายเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการแสวงหาประสบการณ์จากการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบทไทยดั้งเดิม หรือพื้นที่ธรรมชาติที่สงบและห่างไกล โดย ใช้กิจกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสม กับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวมี หลากหลายกลุ่ม เช่น FIT (foreign individual travelers) กลุ่มเพื่อนฝูง กลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มบริษัทองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิเศษ ในพื้นที่ชุมชนเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) ให้แก่พนักงานหรือลูกค้า หรือต้องการ จัดกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

อพท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเล ตะวันออกของประเทศไทย จะเป็นอีกหนึ่ง จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อร่วมเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับชุมชนท้องถิ่น "เพราะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่การ ท่องเที่ยวเพื่อความสนุก แต่เป็นการค้นหาความสุขอย่างแท้จริง

บรรยายใต้ภาพ

ทดลองทำขนมนิ่มนวล

ทรายสองสี ที่หาดทรายบ้านไม้รูด จ.ตราด

ธิติ จันทร์แต่งผล

รากตะบูนที่โผล่พ้นดิน กลายเป็นความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ