คอลัมน์: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 00:00:25 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ที่ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพฯ ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรม สารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญจากพระบรมมหาราชวัง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ไปจนถึง วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเทศกาล วิสาขบูชาให้ยั่งยืนถาวร

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี พระราชทานเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พระสงฆ์ 91 รูป และฆราวาส 69 คน พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับประเทศ จำนวน 30 คน ผู้ชนะการประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ จำนวน 24 คน และ ผู้ชนะการประกวดโอ้เอ้วิหารราย จำนวน 6 คน นอกจากนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบกองทุน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโลก และผู้สนับสนุนการจัดงาน อีกด้วย

จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมภายในงาน ที่มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพิ่มพลังศรัทธาศาสนาพุทธ มาเป็นแนวทางปฏิบัติตน อีกทั้ง ยังส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญ กุศลกรรมร่วมกัน โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา พิธีเวียนเทียน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง และกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงธรรมะบันเทิง และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562 โดย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ใน พระสังฆราชูปถัมภ์, กรมการศาสนา กระทรวง วัฒนธรรม, กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ยั่งยืน ซึ่งปีนี้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา, หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ซึ่งมี 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย โดยเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปีพ.ศ.2436 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ต่อมาได้สถาปนา เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบของมหาวิทยาลัย และได้จัดการศึกษาในลักษณะบูรณาการวิชาการทางพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายด้วยหลัก พุทธวิทยา ให้สามารถนำหลักพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง