ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 00:00:45 น.

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและบริการทางวิชาการในการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์ โดยยึดหลักพัฒนายั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรและนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะเกษตร นำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง