หนุนสมาชิกสหกรณ์ทำเกษตรผสมผสาน

ข่าวทั่วไป 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สร้างทางเลือกดำรงชีพ-เพิ่มรายได้ยั่งยืน

นางสาวชุรีกรณ์ จันทะศรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินอุดหนุนให้สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด และ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด เพื่อ ส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 69 ราย ประกอบด้วย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด 53 ราย และสหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด 16 ราย โดยแนวทางดำเนินงาน ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดทำแผนการผลิต และจำหน่าย การเชื่อมโยงเครือข่ายจัดหาปัจจัยการผลิตและสร้างช่องทางตลาดรองรับผลผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

สำหรับโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นรูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบหนึ่ง จากทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. เกษตรทฤษฎีใหม่ 2. วนเกษตร 3. เกษตรผสมผสาน 4. เกษตรอินทรีย์ 5. เกษตรธรรมชาติ เป็นทางเลือกดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของเกษตรกรรายย่อย โดยรูปแบบและวิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน จะขึ้นอยู่กับศักยภาพและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่และการตัดสินใจเลือกของเกษตรกร ซึ่งพิจารณาจากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใน ภูมินิเวศ ฐานความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ทำการเกษตรที่สั่งสมของเกษตรกร รวมทั้งพื้นฐานทางสังคม ที่สนับสนุนเกษตรกร มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายสร้างเสริมรายได้และ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้มั่นคง ยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ