คอลัมน์ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา: แพทยสภา แพทยสมาคมฯ กระทรวงสาธารณสุข และสภาการพยาบาล จัดเสวนาเรื่อง 'ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลและแนวทางแก้ไข'

ข่าวทั่วไป 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล และแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเสวนาเรื่อง "สถานการณ์ และปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล" โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสภาให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของบุคลากรทางสาธารณสุขทุกฝ่ายที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่งจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเสวนา ขึ้นเป็นวาระเร่งด่วนในวันนี้ หลังจากเหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจัดเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเกิดความรุนแรงในช่วงวันสงกรานต์ในโรงพยาบาล ถึง 4 แห่งติดต่อกันทุกวัน และหลังจากนั้นไม่นานยังมีเกิดขึ้นอีกที่โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไม่ควรจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น เพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้เกิดเพื่อการรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

ในปัจจุบันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น กรณีการทะเลาะวิวาทเมาสุราก่อกวนการทำงาน และอีกประการหนึ่ง ที่สำคัญ คือบางครั้งมีการทำร้ายร่างกายแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก และท้ายที่สุดผลร้ายย่อมสะท้อนถึงผู้ป่วยที่รอรับการรักษาพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะในภาวะฉุกเฉินนั้น เวลาทุกนาทีมีค่าและการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วยด้วย

แพทยสภาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 4 องค์กรจึงได้ร่วมกันจัดงานเสวนาขึ้น เพื่อตระหนักถึงปัญหาความปลอดภัย ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพผู้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งร่วมมือกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้เรียนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งตำรวจและอัยการ มาให้ข้อเสนอแนะ และร่วมหาวิธีการแก้ไขและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ขึ้นอีกในโรงพยาบาล

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเสวนาปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางแก้ไขปัญหาว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงเหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาลที่ผ่านมานั้นได้สร้างความเสียขวัญให้แก่ประชาชน ผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรง (Zero Tolerance Policy) พร้อมเร่งรัดให้สถานพยาบาลทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานพยาบาล โดยให้สถานพยาบาลทุกแห่งจัดทำแผนรูปแบบการ จัดบริการแบบบูรณาการกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความรุนแรง และชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจปฏิบัติตาม รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการป้องกันตัว เมื่อเผชิญเหตุให้แก่เจ้าหน้าที่ มีการซักซ้อมแผนร่วมกับทุกหน่วยงาน พร้อมทบทวนเป็นระยะ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ