คอลัมน์โซไซตี้: SACICT สืบสานภูมิปัญญาไทย จัดนิทรรศการหัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง

ข่าวบันเทิง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัตถกรรมไทย ถือเป็น ภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่งของคนไทย ที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางความคิด การสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า ด้วยกระแสของสังคมและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปทำให้ หัตถกรรมไทย บางชนิดได้เลือนหายไปตามกาลเวลา และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) จึงจัดนิทรรศการ "หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย" (Forgotten Heritage) จัดแสดงผลงานกลุ่มงานเครื่องจักสาน งานไม้ และเครื่องมุก ภายในหอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ ศ.ศ.ป. เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ สร้างการรับรู้ อนุรักษ์ และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านประเภท เครื่องจักสาน งานไม้ และเครื่องมุก ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการเลือกสรรวัตถุดิบ ที่มีอยู่ ในท้องถิ่นมาใช้ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้ใช้สามารถทำขึ้นใช้เองตามสภาพการดำรงชีวิต ความนิยมตามขนบประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เครื่องจักสาน งานไม้และเครื่องมุก ของแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบแตกต่างกันไปอย่างน่าสนใจ และบ่งชี้ถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ รูปแบบผลงานหรือขั้นตอน บางอย่าง ได้ค่อยๆ สูญหายไปจาก วิถีชีวิตในสังคมตามกาลเวลาและความต้องการใช้งานที่ลดลงไป ดังนั้น นิทรรศการนี้จึงจะเป็น ประโยชน์แก่ ครูศิลป์ ครูช่างฯ ทายาทฯ ผู้ประกอบการงานหัตถกรรม นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของงานเครื่องจักสาน งานไม้ และเครื่องมุก รวมทั้งเพื่อเผยแพร่งานดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

โดยภายในนิทรรศการได้มีการนำงานหัตถกรรมไทยชิ้นสำคัญ ต่างๆ มาร่วมจัดแสดงได้แก่ ตะลุ่มมุก เจียก กี๋ญวน ตู้ไม้มะค่าประดับมุก เก้าอี้ไม้ชิงชัน ปัญจรูป คอนอัก หมวกกะปิเยาะ เป็นต้น เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย


แท็ก คอลัมน์:   ICT  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ