คอลัมน์: โซไซตี้: SACICT สืบสานภูมิปัญญาไทย จัดนิทรรศการหัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมไทยสู่อนุชนรุ่นหลัง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 00:00:53 น.

หัตถกรรมไทย ถือเป็น ภูมิปัญญาที่สำคัญยิ่งของคนไทย ที่สะท้อนถึงรากเหง้าทางความคิด การสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า ด้วยกระแสของสังคมและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปทำให้ หัตถกรรมไทย บางชนิดได้เลือนหายไปตามกาลเวลา และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) จึงจัดนิทรรศการ "หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย" (Forgotten Heritage) จัดแสดงผลงานกลุ่มงานเครื่องจักสาน งานไม้ และเครื่องมุก ภายในหอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ ศ.ศ.ป. เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ สร้างการรับรู้ อนุรักษ์ และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านประเภท เครื่องจักสาน งานไม้ และเครื่องมุก ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการเลือกสรรวัตถุดิบ ที่มีอยู่ ในท้องถิ่นมาใช้ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้ใช้สามารถทำขึ้นใช้เองตามสภาพการดำรงชีวิต ความนิยมตามขนบประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เครื่องจักสาน งานไม้และเครื่องมุก ของแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบแตกต่างกันไปอย่างน่าสนใจ และบ่งชี้ถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ รูปแบบผลงานหรือขั้นตอน บางอย่าง ได้ค่อยๆ สูญหายไปจาก วิถีชีวิตในสังคมตามกาลเวลาและความต้องการใช้งานที่ลดลงไป ดังนั้น นิทรรศการนี้จึงจะเป็น ประโยชน์แก่ ครูศิลป์ ครูช่างฯ ทายาทฯ ผู้ประกอบการงานหัตถกรรม นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของงานเครื่องจักสาน งานไม้ และเครื่องมุก รวมทั้งเพื่อเผยแพร่งานดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

โดยภายในนิทรรศการได้มีการนำงานหัตถกรรมไทยชิ้นสำคัญ ต่างๆ มาร่วมจัดแสดงได้แก่ ตะลุ่มมุก เจียก กี๋ญวน ตู้ไม้มะค่าประดับมุก เก้าอี้ไม้ชิงชัน ปัญจรูป คอนอัก หมวกกะปิเยาะ เป็นต้น เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง