เกษตรแปลงใหญ่22จว.ผนึกกำลัง

ข่าวทั่วไป 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ตั้ง'สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย'

เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนมีเฮ..กรมส่งเสริม การเกษตร หารือเตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนเผยใช้โมเดลสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยเป็นต้นแบบ สร้างความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมหารือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่ 22 จังหวัด เตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน เพื่อให้เป็นองค์กรภาคประชาชน ขับเคลื่อนบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนในระบบแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน โดยใช้โมเดลสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวหลังประชุมเตรียมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนมากขึ้น ประกอบกับตลาดต่างประเทศนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยมากขึ้น ทำให้ราคาเป็นส่วนสำคัญ จูงใจให้เกษตรกรในหลาย พื้นที่หันมาเลือกปลูกทุเรียนมากขึ้น จากข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ปีที่ผ่านมา (2558-2561) ไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน มีจีนเป็นตลาดหลักรับผลผลิต ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีต่อเนื่อง กระทั่งปี 2562 ผลผลิตทุเรียนสูงสุดในรอบ 10 ปี ทุเรียนภาคตะวันออก มีปริมาณ 511,827 ตัน ทุเรียนภาคใต้ มีปริมาณ 343.082 ตัน อีกทั้ง ปริมาณส่งออกทุเรียนเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ขณะที่พื้นที่ปลูกทุเรียนมีกระจายหลายภาคทั่วประเทศ เกษตรกรต่างขายผลผลิตโดยไม่มีองค์กรกลางดูแล ซึ่งในอนาคตก็ต้องประสบกับปัญหาผลผลิตมากขึ้นแน่นอน

ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมองว่า การพัฒนาคุณภาพและการรักษามาตรฐานทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การมีองค์กรภาคประชาชนเข้ามาดำเนินงานบริหารจัดการเกษตรกรชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรเป็นกลไกสำคัญ ขับเคลื่อนร่วมด้วย น่าจะเป็นอีกส่วนที่ช่วย ผลักดันให้เกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนเข้มแข็ง มีมาตรฐานการผลิตไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้หารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน 22 จังหวัด เตรียมจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทย เบื้องต้นมองว่าจะใช้โมเดลของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ที่ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้มีมาตรฐานเป็นระบบทำให้เกษตรกรประกอบอาชีพที่มั่นคงมาเป็นต้นแบบการตั้งสมาพันธ์ฯ

นายสำราญกล่าวอีกว่า จากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้งสมาพันธุ์ชาวสวนทุเรียน เกษตรกรที่เข้าร่วมเห็นด้วยกับหลักการ ดังกล่าว โดยมองว่าสมาพันธ์น่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชนที่จะเข้ามากำกับดูแลให้การผลิตทุเรียนแปลงใหญ่มีมาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีความเสถียรด้านราคา ก่อให้เกิดความยั่งยืนให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่มั่นคงต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ