จับมือธ.ก.ส.ให้เงินทุนผู้ประกอบการ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 00:00:52 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนกันระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และพช.ในการส่งเสริมพัฒนาช่องทางการจำหน่าย และแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทั้งนี้ธ.ก.ส. ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากพช.เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 5  ด้าน ประกอบด้วย ข้อมูลหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ข้อมูลหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง