6สหกรณ์สีขาวผ่านประเมินธรรมาภิบาล

ข่าวทั่วไป 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ประเมินสหกรณ์สีขาว6จังหวัดภาคอีสานด้วยธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และความเชื่อมั่นจากสมาชิก

นายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 เปิดเผยหลังเป็นประธานคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรมฯ คณะที่ 7 เมื่อ วันที่ 13-16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีว่า ได้พิจารณาตรวจ ประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ระดับสหกรณ์ สีขาวในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา โดยมีสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมตรวจประเมินธรรมาภิบาลทั้งหมด 17 สหกรณ์

สำหรับขั้นตอนประเมินผลสหกรณ์สีขาวนั้น มีเกณฑ์พิจารณารวม 9 หลักคือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค โดยสหกรณ์ต้องผ่านเกณฑ์แต่ละหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และรวมทุกหลักอยู่ในระดับคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

"เมื่อสหกรณ์มีระบบบริหารจัดการที่ดี นอกจากจะเป็นเครื่องมือทำงานให้ผู้บริหารสหกรณ์แล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากการดำเนินงานและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้กรอบความเป็นสหกรณ์ที่แท้จริง ส่งผลให้คณะกรรมการมีภูมิคุ้มกันและมีฐานข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ถูกต้อง หรือหากเกิดความเสียหายก็สามารถหาผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสหกรณ์ ทำให้เกิดแรงศรัทธาและรักองค์กร รวมถึงส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและการยอมรับต่อสาธารณชน เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน และความร่วมมือทางธุรกิจด้านต่างๆได้" นายพีรพนธ์ กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ