ดัน14โครงการสร้างแหล่งน้ำ4จว.เหนือ

ข่าวทั่วไป 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน1.6หมื่นไร่

นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมเร่งขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด คือ เชียงราย ลำปาง น่าน และพะเยา ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จตามนโยบายรัฐบาล โดยปี 2562 จะดำเนินการให้เสร็จอีก 14 โครงการ แบ่งเป็น ในพื้นที่จ.ลำปาง 6 โครงการ เช่น อ่างเก็บน้ำแม่อาง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 พร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์ 4,326 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 7,170 ไร่

สำหรับจ.เชียงรายมี 5 โครงการ เช่น ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อแล้วเสร็จราษฎรได้ประโยชน์ 2,132 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 7,850 ไร่ จ.น่านมี 2 โครงการ ได้แก่ ฝายห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ/จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรและโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา และฝายน้ำขว้างพร้อมระบบส่งน้ำ/จัดหาน้ำสนับสนุน รพ.สมเด็จพระยุพราชปัวและหมู่บ้านใกล้เคียง มีราษฎรได้ประโยชน์ 283 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ และจ.พะเยามี 1 โครงการ คือ การปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ มีราษฎรได้ประโยชน์ 1,867 ครัวเรือน มีพื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่

นายปรีชากล่าวต่อว่า ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนดังกล่าว มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบรวมมากกว่า 400 โครงการ ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2506 ซึ่งปีนั้นได้สร้างโครงการพัฒนาแหลงน้ำ 5 โครงการ เช่น ฝายทดน้ำห้วยตองพร้อมอ่างเก็บน้ำห้วยตอง จ.เชียงราย อ่างเก็บน้ำแม่มอญ จ.เชียงราย จนถึงปี 2561 ที่ผ่านมาดำเนินการแล้วเสร็จ 394 โครงการ กระจายอยู่ในจ.เชียงราย ลำปาง น่าน และพะเยา มีความจุน้ำรวมกัน 83 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพิ่มพื้นที่ชลประทานมากกว่า 300,000ไร่ มีพื้นที่รับประโยชน์ 480,000 ไร่ มีราษฎรได้ประโยชน์ 37,555 ครัวเรือน

"กรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ หลากหลายแนวทางมาดำเนินการตั้งแต่ปี 2506 นอกจากสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝาย สถานีสูบน้ำ แล้ว ยังขุดลอกหนองแรด ขุดสระเก็บน้ำและบ่อพักน้ำบ้านน้ำไคร้ ท่อส่งน้ำจากอ่างฯสางไปอ่างฯน้ำว้า ระบบประปาภูเขาน้ำตวงอีกด้วย และด้วยวิสัยทัศน์ก้าวไกลของพระองค์ยังประโยชน์ให้ราษฎรจำนวนมากมีน้ำกินน้ำใช้ แม้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บางโครงการเมื่อแล้วเสร็จเพียงโครงการเดียวสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรได้หลายพันไร่ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง ต.ทุ่งกว๋าว จ.ลำปาง ความจุ 11.6 ล้านลบ.ม. ได้พื้นที่ชลประทาน 13,810 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง ต.นาน้อย จ.น่าน ความจุ 13 ล้านลบ.ม. ได้พื้นที่ชลประทาน 5,173 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.บ้านเหล่า จ.พะเยา ความจุ 50 ล้านลบ.ม. ได้พื้นที่ชลประทาน 45,650 ไร่ และยังมีอีกหลาย โครงการที่กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการอ่างฯแม่เย๊าะ โครงการอ่างฯห้วยลอย โครงการอ่างฯห้วยเฮี้ย มีความจุเก็บกักรวม 790,000 ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 2,000 ไร่" นายปรีชากล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ