เปิดมหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่

ข่าวทั่วไป 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พัฒนาระบบการผลิตอาหารปลอดภัย

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : "นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรีว่า ปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร และตระหนักถึงปัญหาความอดอยากหิวโหย แม้ไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตอาหารได้เพียงพอ แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งส่งออก และคนไทยส่วนหนึ่งยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานการผลิตอาหารสำหรับการบริโภคของประชาชน โดยรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นศูนย์กลางพัฒนา ส่งเสริมการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และปัจจัยการผลิต เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยบนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านการรวมกลุ่ม สถาบันหรือ เครือข่ายเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม

ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการ เกษตรรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่มีพลัง ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ถ้าได้รวมตัวสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยและผู้บริโภค ทำให้การเกษตรไทยได้รับการพัฒนาก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม มีความมั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เครือข่ายเกษตรกร รุ่นใหม่ (YSF) และภาคธุรกิจเอกชน จึงจัดงาน "มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2" ขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี เพื่อนำเสนอผลงานของเครือข่าย Young Smart Farmer ทายาทเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย แสดงนวัตกรรม และผลผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดทั้งเป็นเวทีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาคชุมชน ประชาชน รัฐและเอกชน แสดงเจตจำนงร่วมมือกันดำเนินการทุกขั้นตอนของการพัฒนาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นถึงปลายทาง สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งผลิต และแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ