หนองหญ้าไซจัดจิตอาสาพัฒนาอาชีพ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:25 น.

นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ SACICT จิตอาสาพัฒนาอาชีพ เพื่อนำความสุข ที่สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอ หนองหญ้าไซ กล่าวว่า อ.หนองหญ้าไซ ได้ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ "SACICT" ได้จัดอบรมโครงการ "SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพเพื่อนำพาความสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความ จงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการสืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โดยน้อมนำแนวทางจิตอาสามาจัด กิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับภารกิจองค์กรกระตุ้นให้คนในองค์กรรู้จักการให้และแบ่งปันแก่สังคมปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สืบสานแนวพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย และตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยของ SACICT พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทขององค์กรร่วมกับครูและทายาทในการเป็น ผู้ให้ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมไทยให้กับสังคม และให้ประชาชนคนทั่วไปเกิดทัศนคติที่ดีต่องาน ศิลปหัตถกรรมในการสร้างงานสร้างโอกาส และสร้างรายได้รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สร้างค่านิยมใหม่ให้สังคมเห็นว่างานศิลปหัตถกรรมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในทุกมิติการใช้ชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง