คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: สมุทรสาครถกแผนจัดทำผังเมืองรวม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 00:00:49 น.

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ วางและจัดทำผังเมืองรวมในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์โดยกำหนดให้มีรูปแบบผังเมืองรวมจังหวัดที่มีการแยกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยละเอียด เช่นเดียวกับผังเมืองรวมและผังเมืองรวมชุมชนที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อเตรียมประกาศใช้บังคับเต็มพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนผังและข้อกำหนดผังเมืองรวม จ.สมุทรสาคร ฉบับปรับปรุง เพื่อเตรียมดำเนินการปิดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามกฎหมายในลำดับต่อไป จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง