เล็งจัดใหญ่'7มิย.วันสหกรณ์นร.'62' พัฒนาองค์ความรู้สู่โรงเรียนขนาดเล็ก

ข่าวทั่วไป 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้จัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต่อมาได้ขยายผลการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมี 6,900 แห่ง และอนุมัติให้น้อมนำวันที่ 7 มิถุนายน เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยกรมส่งเสริม สหกรณ์ ได้สนองแนวพระราชดำริดังกล่าวดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการสหกรณ์ในระบบการศึกษาให้นักเรียนสามารถนำวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า ในปีนี้สหกรณ์พิษณุโลกร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ กำหนดจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" โดยคัดเลือกโรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นสถานที่จัดงาน ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน รูปแบบการจัดงาน จำแนกเป็น 2 หมวดคือ 1.หมวดความรู้ เน้นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ผ่านนิทรรศการฐานเรียนรู้การสหกรณ์ 6 ฐานประกอบด้วย 1. ฐานความรู้ด้านการสหกรณ์ 2. ฐานเรียนรู้สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย 3. ฐานเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ 4. ฐานเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการออมและบัญชี 5. ฐานเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6. ฐานเรียนรู้อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้/ ผลิตภัณฑ์นักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของนักเรียนจากประสบการณ์ตรง 2.หมวดการประกวดผลงาน ประกอบด้วย 1.ประกวดเรียงความ บรรยายภาพ การสหกรณ์ 2. ประกวดวาดภาพ ระบายสี การสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงความสามารถของนักเรียนและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ