ก.เกษตรฯถกศพก.-แปลงใหญ่

ข่าวทั่วไป 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 เพื่อปูทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมขยายผลต่อยอดการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในทุกมิติ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ ถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่มีการดำเนินงานมาได้เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในทุกมิติและมีแนวโน้มการพัฒนาของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยการดำเนินงานทั้ง ศพก. และแปลงใหญ่ถือเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการ ขับเคลื่อนด้านการเกษตร เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมและเป็นศูนย์กลางการบริการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐให้กับเกษตรกร ปัจจุบันมีเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการเฉพาะด้านตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด เขต ทำให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นหนึ่งในกลไกในการ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในแต่ละปีจะมีการประชุมระดับ ประเทศทุกๆ 3 เดือน เพื่อรับทราบปัญหา แก้ไข ปัญหา พร้อมวางแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงาน ตามนโยบายจากกระทรวงเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การดำเนินงานเกิดการรับรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันในระดับพื้นที่ที่ทำงานไปแล้วหากพบเจอกับปัญหาอะไรก็สามารถนำมาสะท้อนในเวทีนี้เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน วันนี้จะเห็นว่ามีหน่วยงาน

ของกระทรวงเกษตรฯ จากหลายๆ กรม เข้าร่วมประชุมด้วย ฉะนั้นถ้ามีปัญหาตรงส่วนไหน หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรไปพร้อมกัน ทั้ง ศพก.และแปลงใหญ่ นับเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐแบบบูรณาการ

"ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของ ศพก.และแปลงใหญ่ ที่ผ่านมา กรม ได้พยายามให้เกษตรกรมีบทบาทและมี ส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสำเร็จในวันนี้ถือเป็นบททดสอบแล้วว่า ภาครัฐไม่ได้ใช้ความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง แต่ความต้องการแก้ไขปัญหาจะต้องมาจากภาคประชาชน โดยมีภาครัฐเข้าไปสนับสนุนวางแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า" อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

บรรยายใต้ภาพ

สำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ