'ซินเจนทา'จัดทำ'โครงการรักษ์ผึ้ง'สร้างความเข้าใจชาวสวนใช้สารเคมีเกษตรถูกวิธี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 00:00:22 น.

เมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ และนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity) ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลงานและ เทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นำไป สู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย ผู้นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร

น.ส.วัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายความยั่งยืนธุรกิจ ประเทศไทย ซินเจนทา กล่าวว่า วิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิศาสตร์เขตร้อน กำลังเป็นที่สนใจไป ทั่วโลก เนื่องด้วยเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ปัจจุบันเกิดการสูญเสีย จากปัจจัยต่างๆมากขึ้น เช่น จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของชุมชน การใช้ปัจจัยทางการเกษตร โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เพราะระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร สูญเสีย สมดุล

ซึ่ง ซินเจนทา ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะผึ้งและแมลงผสมเกสร ที่มีบทบาทหลักในระบบการผลิตอาหารและการเกษตร ร้อยละ 90 ของพืชอาหารทั่วโลก อาศัยการผสมเกสรของ แมลงขนาดต่างๆ หากการผสมเกสรของพืช ไม่เพียงพอ จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง คิดเป็นมูลค่า 17.3 ล้านล้านบาท หรือ 577 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ดังนั้นจึงได้วิจัยและพัฒนาโครงการรักษาสมดุล สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ มากถึง 301 โครงการใน 39 ประเทศทั่วโลก ประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากกว่า 31,250 ไร่ และอบรม เกษตรกรไปแล้วกว่า 2,500 ราย ในปีที่ผ่านมา โดยสำหรับประเทศไทย ซินเจนทา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ และศูนย์ผึ้งจันทบุรี เครือข่าย เกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี จัดทำ โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee love project) เพื่อสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือ และสร้างความรู้ระหว่างเกษตรกร ชาวสวนและผู้เลี้ยงผึ้ง ขยายผลไปยังกระบวนการผลิตทางการเกษตรด้วยการผสมเกสรของผึ้ง การใช้สารเคมีเกษตรได้อย่าง ถูกต้อง ถูกเวลา ลด ผลกระทบต่อสุขภาพผึ้ง ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขณะเดียวกัน เกษตรกรชาวสวนและผู้เลี้ยงผึ้งต่างก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน มีผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น และน้ำผึ้งมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน และในเร็วๆ นี้ ซินเจนทา วางแผนจะก่อตั้งศูนย์เรียนรู้รักษ์ผึ้ง และร่วมกับชุมชนสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารของผึ้งและแมลงผสมเกสรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและนครสวรรค์ การแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ จำเป็นต้องใช้เวลา และความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน พร้อมนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหาร มาใช้พัฒนาและช่วยเหลือ เกษตรกร ควบคู่ไปกับการรักษาโลกให้มี สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง