'สปสช.'จับมือ'สธ.'ผนึกกำลังยุติ'เอชไอวี-เอดส์'3กลุ่มเสี่ยง

ข่าวทั่วไป 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดยุติเอดส์ ประเทศไทย 2558 - 2562 เน้นเป้าหมาย อาทิ 1.กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายรวมถึง สาวประเภทสอง 2.พนักงานบริการทั้งชาย และหญิง และ 3.ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

โดยใช้หลักการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้ คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์ป้องกัน เอชไอวี รวมทั้งการส่งต่อเพื่อตรวจการ ติดเชื้อเอชไอวี หากตรวจพบเชื้อให้รักษาทันที และติดตามผลหลังการรักษา กรณีตรวจแล้ว พบไม่เชื้อ ก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ให้ยังคงสถานะไม่ติดเชื้อ

และติดตามให้ กลับมาตรวจซ้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้กระบวนการ RRTTR (Reach, Recruit, Test, Treat, Retain) รวมถึงบริการ ศูนย์องค์รวม โดย อาสาสมัครผู้ติดเชื้อ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยบริการ

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการยุติปัญหาเอดส์จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยระยะถัดไปได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ครอบคลุมผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 90 ให้บรรลุเป้าหมายใหม่ที่ ร้อยละ 95 ให้ได้ พร้อมกันนี้ สปสช. ได้ผลักดัน จนสามารถนำร่องให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยัง ไม่ติดเชื้อเอชไอวี (เพร็พ - PrEP) ก่อนเกิดการสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นที่สำเร็จ โดยคาดว่าในปี 2563 จะให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้ถึง 3,000 ราย

"ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ที่ได้รับ PrEP มาอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและง่ายต่อการบริหาร จัดการ ส่วนการส่งเสริมป้องกันโรค สปสช. ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน มีหน่วยร่วม ให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ต่อไปนี้จะทำหน้าที่ให้บริการคุมกำเนิด จ่ายถุงยางอนามัย ซึ่งจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เพราะสอดคล้องกับพฤติกรรมการ ใช้ชีวิต" ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ด้าน พญ.มณฑิณี วสันติอุปโภคากร รองผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 2560 - 2562 เป็นไปในลักษณะเดียวกัน ปัจจุบันพบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณปีละ 6,300 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 15 ราย ขณะที่อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณวันละ 40 ราย โดยทั่วประเทศมี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมราวๆ 4.4 แสนราย ในจำนวนนี้ประมาณ 3 แสนรายเข้าถึงการรักษาผ่านระบบสุขภาพ

ซึ่งจากเป้าหมายการให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงบริการดูแลรักษาแบบ "90-90-90" หรือร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อฯ ที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อฯ ได้รับการวินิจฉัยรวมถึงได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับยาต้านฯ กดไวรัสสำเร็จ พบว่าแม้จะยังไปไม่ถึงเป้าหมายแต่แนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดี โดย ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 98 ร้อยละ 75 และ ร้อยละ 84 ตามลำดับ

"ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติ ปัญหาเอดส์ มีด้วยกัน 3 ข้อ ได้แก่ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา โดยไม่ติดหมายถึงลดการติดเชื้อ เอชไอวีใหม่ให้น้อยกว่าปีละ 1,000 ราย ไม่ตาย หมายถึงลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ให้น้อย กว่าปีละ 4,000 ราย ส่วนไม่ตีตราหมายถึง ลดการเลือกปฏิบัติจากเอดส์ 90% ปรับภาพลักษณ์ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนการใช้กลไกการ คุ้มครองสิทธิ" พญ.มณฑิณี กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ