มอบรางวัล'King Bhumibol World Soil Day Award'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 00:00:42 น.
ให้องค์กรแก้ปัญหาดินจากบังกลาเทศ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาความร่วมมือ ดินโลก (Global Soil Partnership  หรือ GSP) ขององค์การอาหารและการเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานใหญ่  FAO สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีนายแดเนียล กุสตาฟสัน รองผู้อำนวยการใหญ่ FAO  เป็นประธานการประชุม ว่า รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เป็นรางวัลที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้ประเทศไทย และ FAO จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่บุคคล สถาบัน หรือประเทศที่มีผลงานสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกโดยจะมีการมอบรางวัลดังกล่าว ในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี ณ ประเทศไทย และในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานสมัชชาความร่วมมือดิน โลกคนแรก และประธานสมัชชาความร่วมมือ ทรัพยากรดินโลกแห่งภูมิภาคเอเชีย ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยมอบเหรียญรางวัล  King Bhumibol World Soil Day Award  ประจำปี 2561 ให้แก่องค์กร Practical Action จากประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเป็น องค์กรที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดินเค็มในพื้นที่สูงและพื้นที่ชายฝั่งทะเล ที่ประสบปัญหาดินเค็มและการกัดเซาะ ชายฝั่ง ณ สำนักงานใหญ่ FAO/United Nations กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ประจำกรุงโรม  H.E. Mr.Abdus Sobhan Sikder  เป็นผู้แทนรับมอบเหรียญรางวัลดังกล่าว

"การมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award โดยองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติและพระอัจฉริยภาพ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชชนกนาถ ในงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงอาหารโลก"  นายระพีภัทร์ กล่าว

นอกจากนี้ ในการประชุม ผู้แทนไทยได้เสนอประเด็นต่อที่ประชุมเพื่อผลักดันให้สมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP) ได้รับยกระดับจากหน่วยงานชั่วคราว (Voluntary Body) เป็นหน่วยงานถาวรภายใต้ตาม ธรรมนูญองค์กร ซึ่งจะทำให้ GSP ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และแผนดำเนินงานจัดการทรัพยากรดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง