คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: อำนาจเจริญเปิดค่ายบำบัดยานรกรุ่น4

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 00:00:45 น.

นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ ฐานที่ 4 ประจำปี 2562 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อำนาจเจริญ ที่ 1 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ปี 2562 ไว้ 4 แผนหลัก โดยแผนที่ 2 เป็นการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีเป้าหมาย นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมทั่วประเทศ ซึ่ง จ.อำนาจเจริญ มีเป้าหมาย จำนวน 400 คน เพื่อนำ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการ บำบัด รักษาตามแนวทางของรัฐบาล ดังนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อำนาจเจริญ จึงได้จัดทำ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 4 ฝึกอบรม ระยะเวลา 12 วัน มีผู้เสพยาเสพติดเข้าอบรม จำนวน 113 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธ การป้องกันตนเอง และฝึกอบรม ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองกลับสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง