ปรับแผนโครงการเชื่อมโยงตลาด ข้าวอินทรีย์-ข้าวGAPครบวงจร

ข่าวทั่วไป 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวง เกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุม คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจรว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการ ดำเนินงานโครงการ ปี 2562/63 โดยยังคง ใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่ปรับปรุงแนวทางและกรอบเวลาดำเนินโครงการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกระบวนการดำเนินงานโครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร มีกิจกรรมหลักเชื่อมโยง ตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ด้าน การผลิต ปีการผลิต 2562/63 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ ได้แก่ 1)รับสมัครผู้ประกอบการ ค้าข้าว จับคู่ธุรกิจ และทำบันทึกข้อตกลง ซื้อขายข้าว (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการ ค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกร โดยจะเปิดให้ ผู้ประกอบการค้าข้าวยื่นเอกสารที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน- 10 สิงหาคม 2562 2)การซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ซึ่ง ผู้ประกอบการค้าข้าวต้องรับซื้อผลผลิตข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 (นาปี) จากกลุ่ม เกษตรกรในเวลาที่กำหนดคือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 และ 3) การขอรับเงิน ชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการค้าข้าว

สำหรับความก้าวหน้าโครงการเชื่อมโยงฯ ปี 2561/62 ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวที่เกษตรกร นำมาขายตามที่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ไว้ และผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานโครงการ เชื่อมโยงฯ แบ่งเป็น 1) ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อ ข้าวอินทรีย์ 20 ราย รับซื้อผลผลิตข้าว 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 โดยมีปริมาณซื้อข้าวอินทรีย์ 3,212.41 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.38 ของปริมาณข้าว ที่ทำ MOU และ 2) ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าว GAP 8 ราย รับซื้อผลผลิตข้าว 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 โดยมีปริมาณซื้อข้าว GAP 2,364.80 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของปริมาณข้าวที่ทำ MOU

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ