โชว์งานวิจัยดีเด่นต่อยอดพัฒนาหม่อนไหม

ข่าวทั่วไป 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมรับผิดชอบงานการพัฒนาหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร การพัฒนางานวิจัยจึงเน้นต่อยอดนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหม่อนไหมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 แบ่งประเภทผลงานเป็น 3 ประเภท คือ 1.งานวิจัยประเภทพื้นฐาน เพื่อแสวงหาความรู้หรือทฤษฎีใหม่หรือพิสูจน์ทฤษฎีเดิม 2.งานวิจัยประยุกต์ เป็นการต่อยอดงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติหรือแก้ปัญหา และ 3.งานวิจัยประเภทพัฒนา เป็นการส่งเสริมและบริการ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ร่วมดำเนินการวิจัย

ทั้งนี้ งานวิจัยประเภทพื้นฐาน ผลงานวิจัย ระดับดี ได้แก่ การวิเคราะห์ลำดับเบสของ cpDNAtrnL- trnF และ nrDNA ITS ในหม่อนพันธุ์อนุรักษ์ ของนางบุษรา จงรวยทรัพย์ ผลงานวิจัยระดับชมเชย 2 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีน เพื่อช่วยคัดเลือกพันธุ์หม่อนในสภาวะขาดน้ำของนางมนัสวี สุริยวนากุล และผลการใช้เส้นไหมไทยที่สาวด้วยวิธีต่างๆ ต่อคุณสมบัติผ้าไหม ของนายอานุภาพ โตสุวรรณ งานวิจัย ประเภทประยุกต์ ผลงานวิจัยระดับดีเด่น ได้แก่ การพัฒนา เยื่อโครงสร้างไฮโดรเจลจากโปรตีนไหมไฟโบรอิน เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์ของนางสาวศศิพิมพ์ ลิ่มมณี

ผลงานวิจัยระดับดี 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ผลหม่อนผงจากน้ำหม่อน โดยการทำแห้งแบบโฟมแมทของนายธนกิจ ถาหมี และกระบวนการ ผลิตแอนโทไซยานินผงจากผลหม่อนสำหรับผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของนางเสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผลงานวิจัยระดับชมเชย ได้แก่ การศึกษาพันธุ์ไหมไทยที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษใยไหมของนายแดนชัย แก้วต๊ะ งานวิจัยประเภทพัฒนา ผลงานวิจัยระดับดี ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมไทย ภาคใต้เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไหมไทยร่วมสมัย ปี 2561 ของนายสุรเดช ธีระกุล และผลงานวิจัยระดับชมเชย ได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ในปี พ.ศ.2561 ของนางเกศสุดา ใหม่สาร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจผลงานวิจัยของกรมหม่อนไหม สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1275


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ