กรมส่งเสริมการเกษตรสนองรบ. เร่งพัฒนาบุคลากรสู่Smart DOAE

ข่าวทั่วไป 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งกำหนด วิสัยทัศน์ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่ คุณธรรมนำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางกำหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยใช้นวัตกรรมบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนเป็น Smart Officer หรือ Smart DOAE ภายใน 20 ปี

สำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมฯปี 2562 - 2564 ซึ่งต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์หน่วยงาน สถานการณ์ปัจจุบันและนโยบายรัฐบาล จึงกำหนดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กำหนดให้จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรยึดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรเป็นกรอบในการจัดทำแผน โดยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรมาร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและนำ ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562-2564 โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ระดม สมอง และรวมกลุ่มปฏิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การออกแบบกระบวนการจัดทำแผน การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร เกิดวัฒนธรรมการพัฒนาองค์กรซึ่งขับเคลื่อนโดยบุคลากร เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ