เปิดตัวระบบจำกัดใช้3สารอันตราย

ข่าวทั่วไป 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัว "ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด" เพื่อให้เกษตรกรสมัคร สำหรับแจ้งความประสงค์ใช้ 3 สารเคมีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เผยเตรียมใช้ ศพก.และแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการกระจายข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรเกษตรกรจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำเป็นต้องผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ เกษตรกรที่สอบผ่านจะได้รับสิทธิ์ซื้อ 3 สารดังกล่าว

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอก ที่จำเป็นต้องใช้สารเคมี 3 ประเภท ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับยางพาราขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ การยาง แห่งประเทศไทย จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลงว่าเกษตรกรได้ปลูกพืชดังกล่าวจริง ไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เงื่อนไขตามการขึ้นทะเบียนแต่ละชนิดพืช และให้เกี่ยวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ คือ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เบื้องต้น กรมเตรียมใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ รวมไปถึงยัง สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นตัวหลักในการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร รวมไปถึงให้การช่วยเหลือในการเข้าถึงระบบการสมัครผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีการรับรู้และเข้าใจขั้นตอนการสมัครรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่รวมตัวกันผลิตพืชเป็นแปลงใหญ่ และจำเป็นต้องใช้สารดังกล่าว จึงต้องสร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง เพื่อไม่ให้กระทบการผลิตพืชบางส่วน อีกด้วย

สำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ที่ http://chem.doae.go.th หรือแอพพลิเคชั่น "FARMBOOK" ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งแอนดรอย์ และ iOS หรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตร อำเภอทุกแห่ง โดยเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทางคือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ข ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ http://elearning.doae.go.th มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านใดที่ประสงค์จะทดสอบเลยเนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว เลือกช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่านเกษตรกรจะต้อง สมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งได้ในระบบ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ