พาณิชย์ดักคอ'หมอ' 'ปวดท้อง'ห้ามคิดค่ารักษา3หมื่น

ข่าวเศรษฐกิจ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางความโปร่งใส และเป็นธรรมด้านราคายา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยได้เชิญโรงพยาบาลเอกชนกว่า 353 โรงพยาบาลทั่วประเทศมารับฟัง

นายวิชัย กล่าวว่า ได้ให้โรงพยาบาลเอกชนเสนอราคายา ที่อยู่ในบัญชี 3,992 ชนิดว่า มีการคิดต้นทุนราคายาที่แท้จริงอย่างไร เพราะราคายาจะต้องไม่บวกค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาล หรือค่าเภสัชกร หรือค่าประกันความเสี่ยงจากการแพ้ยา โดยให้แจ้งภายในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ หากเห็นว่ามีการคิดสูงเกินไปก็จะเรียกมาให้ชี้แจงการคิดราคาให้กรมการค้าภายในทราบสมเหตุสมผลหรือไม่ หากไม่สมเหตุ ก็จะให้มีการปรับให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

"การเชิญโรงพยาบาลเอกชนมาประชุมร่วมกันวันนี้ต้องการจะย้ำให้ทุกโรงพยาบาลควรคิดราคาทุกด้านไม่ค้ากำไรเกินควรมากไป ไม่ใช่มารักษาปวดท้องแต่จับคนไข้ไปตรวจ อื่นๆ จนมีค่ารักษาถึง 30,000 บาท และหลังจากนี้ผู้บริโภคพบเห็นสามารถร้องมายังสายด่วน 1569 ได้หรือร้องกรมการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากตรวจพบโรงพยาบาลกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างแน่นอน" นายวิชัย กล่าว

สำหรับการดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปตามประกาศของ คณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ ลงนามประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 3 หลักการสำคัญ คือ 1.ราคาโปร่งใส- เป็นธรรม ให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการฯ หากไม่แจ้งราคาซื้อ- ราคาจำหน่ายตามที่ประกาศกำหนดจะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง

2.ผู้บริโภคต้องมีทางเลือก คือ ให้โรงพยาบาลเอกชนแสดง QR Code ข้อมูลเปรียบเทียบราคายาที่กรมการค้าภายในจัดทำไว้อย่างเปิดเผยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวสะดวก

3.การรักษาที่สมเหตุสมผล ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย กรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลที่เกินความจำเป็นและหรือการคิดค่าบริการรักษาพยาบาลสูงเกินสมควร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งหากเห็นว่ามีการคิดราคาสูงเกินสมควรจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ