กรมประมงขันนอตจนท.เตรียมรับอุทกภัย

ข่าวทั่วไป 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2562 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 1.ดำเนินการ ก่อนเกิดภัย การเตรียมความพร้อม กรมขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ให้แข็งแรง จำนวน จัดทำบัญชีฟาร์มเลี้ยง ทำบัญชีทรัพยากร เช่น เครื่องสูบน้ำ อวน กระชัง เรือตรวจการประมง รถยนต์ สำหรับเกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรเตรียมป้องกันล่วงหน้าเมื่อเกิดอุทกภัยดังนี้ 1.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้ปริมาณพอเหมาะ หรือ 2 ใน 3 ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2.จัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้น้ำไหลเข้า-ออกได้สะดวก 3. ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา 4.จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อม 5.เตรียม ปูนขาวสำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วมประมาณ 50-60 กิโลกรัม 6.วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล เพื่อให้จับได้ก่อนฤดูน้ำหลาก

ส่วนด้านโรคสัตว์น้ำ อาจมีทั้งโรคที่เกิดจากปรสิต เช่น เห็บระฆัง ปลิงใส เหาปลา และโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น สเตรปโตคอกคัส แอโรโมแนส ฟลาโวแบคทีเรีย เกษตรกรควรควบคุมให้ปลาแข็งแรงอยู่เสมอ โดยเสริมอาหารประเภท วิตามินรวม วิตามินซี โปรไบโอติก ทำความสะอาดกระชัง เพื่อกำจัดตะกอนและเศษอาหารออกให้หมดตัดวงจรชีวิตปรสิตและเชื้อโรค รวมทั้งควบคุมคุณภาพน้ำ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน ให้เหมาะสมและคงที่อยู่เสมอ

2. การดำเนินการขณะเกิดภัย กรมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับสถานการณ์ และให้ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมรายงานกรมทุกสัปดาห์ หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหายให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้าตามความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย และ 3.การดำเนินการหลังเกิดภัย สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำแล้ว หากได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ขอรับความช่วยเหลือได้โดยให้หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หากเงินงบประมาณไม่เพียงพอก็สามารถใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทราบภาวะภัยที่จะมาถึงเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ เพื่อหาวิธีป้องกันหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด และขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ