ครม.เคาะตั้งสทนช.4ภาคดูแล22ลุ่มน้ำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 00:00:57 น.

นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีวันที่ 25 มิถุนายน มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....... มีสาระสำคัญคือ ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคใน 4 ภูมิภาค ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำใหม่ แบ่งเป็น 1.ภาคเหนือ  จ.ลำปาง 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 3.ภาคกลาง จ.สระบุรี และ 4.ภาคใต้ จ.สงขลา มีหน้าที่สำคัญ อาทิ อำนวยการ กำกับ ดูแลถึงพื้นที่ระดับลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ โดยประสานหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้ำ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำให้เป็นไปตามแผนแม่บท รวมถึงตั้งอีก 2 หน่วยงาน อยู่ที่ สทนช.ส่วนกลางได้แก่ กองต่างประเทศ มีภารกิจสำคัญ อาทิ เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท บทบาท และท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศ รวมถึงดำเนินความร่วมมือ ประชุมเจรจา จัดทำความตกลงด้านทรัพยากรน้ำกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ  ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านทรัพยากรน้ำกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา ต่อยอดการบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกับประเทศไทย รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งอย่างยั่งยีน และกองกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว รวมถึง สนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ หลังครม.รับทราบร่างฯดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะเสนอนายกฯพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง