เกษตรฯร่วมเป็นสักขีพยาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 00:00:55 น.

เลือกนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานเลือกตั้งนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนในภาพรวมทั้งระบบ เล็งใช้ฐานข้อมูลจากแปลงใหญ่ทุเรียนเป็นกลไกการขับเคลื่อนดันให้ชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างยั่งยืนในทุกมิติ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากแนวโน้ม ราคาของทุเรียนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมา ส่งผลให้มีการการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง 32 จังหวัด และจาก ข้อมูล 4 ปีที่ผ่านมา (2558 - 2561) ประเทศไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออกกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้ตระหนักถึงแนวโน้มการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งประเทศ ในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 655,505 ไร่ เป็น 839,725 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ดีพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนกระจัดกระจายหลายภาคทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียนที่ปัจจุบันมีผู้จัดการแปลงที่เป็นผู้นำมีความสามารถผลักดันนโยบายต่างๆ จากภาครัฐไปสู่ภาคเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ซึ่งการเลือกตั้งนายกนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยจึงเป็นอีกหนึ่งองค์กร เครือข่ายระดับประเทศที่จะเข้ามาบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนซึ่งเป็นองค์กรภาคเกษตรกรโดยตรง และมีภาครัฐเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนโดยคาดหวังว่าการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้การผลิตทุเรียนมีคุณภาพสร้างมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาด รวมทั้งมองหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงกับการพึ่งพาตลาดส่งออกรายใหญ่เพียงรายเดียวเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดและอาจส่งผลกระทบ ต่อทุเรียนไทยเป็นวงกว้างต่อไปในอนาคตได้

ด้าน นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาลนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย กล่าวว่า การจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยถือเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้เป็นรายพืชภายใต้การขับเคลื่อนต่อยอดจากการส่งเสริมในระบบเกษตรกรแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะมีคณะทำงานเป็นผู้ที่มีอาชีพทำสวนทุเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 18 คน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเกษตรกร ชาวสวนทุเรียนในระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกของสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่มีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกด้านต่อไป

บรรยายใต้ภาพ
สำราญ สาราบรรณ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง