คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: 'ปาย'ตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 00:00:01 น.

นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลตำบลปาย โดยโครงการนี้ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลปาย ซึ่งขณะนี้แต่ละชุมชนได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มฌาปนกิจขยะรีไซเคิลขึ้น เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มต่อไป ซึ่งสมาชิกแต่ละชุมชนก็ตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี เนื่องจาก อ.ปาย เป็นเมืองท่องเที่ยว และในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและปัญหาที่ประสบก็คือขยะล้นเมือง ทาง อ.ปาย จึงได้นำนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคัดแยกขยะ และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมาปรับใช้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง