ลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 00:00:27 น.

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการผลิตข้าว เป็นเกษตรผสมผสาน และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน ณ แปลงนางประกาย สิทธิศรีจันทร์ บ้านหัวฝาย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ ตรวจติดตามงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมมอบให้เกษตรกร ในพื้นที่งานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 ต.สะแกโพรง ชุมชนสวายสอ ชุมชนแหล่งข้าวอินทรีย์บนแผ่นดินนกกระเรียนพันธุ์ไทย บ้านสวายสอ อ.เมืองบุรีรัมย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง