ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 00:00:49 น.

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องดินและสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกล การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งจัดทำศูนย์เรียนรู้พัฒนาที่ดินต้นแบบในพื้นที่คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี ใช้เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านพัฒนาปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "คูโบต้า พลิกฟื้น ผืนดิน" ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง