ดอนเมืองชวนเวียนเทียน7วัดทำใจผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 00:00:48 น.

นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวว่า เขตร่วมกับวัดในพื้นที่กำหนดจัดพิธีเวียนเทียน เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และระลึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือโอวาทปาฏิโมกข์ อันมีเนื้อหาหลักว่าด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นับเป็น วาระสำคัญยิ่งของชาวพุทธในการระลึกถึง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระพุทธองค์ที่มีต่อ ชาวพุทธ

เรียนคุณอินทิรา (อุ๊)จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดในพื้นที่ 7 วัด ได้แก่ จากปรัษฐา คงเขียน (ติ๋ม)วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) นสพ. แนวหน้าวัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) วัดเทพนิมิตต์ วัดพรหมรังษี

0 2521 4592 วัดสีกัน (พุทธสยาม) วัดสายอัมพันธ์เอมสาร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง