ก.เกษตรเดินสายรับฟังปัญหาชาวประมง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 00:00:25 น.

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นปัญหาการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงปัญหาประกอบอาชีพประมงจากตัวแทนกลุ่มชาวประมงทั้งพื้นบ้าน และพาณิชย์ในพื้นที่ว่า ในที่ประชุมมีตัวแทนชาวประมงร่วมกันเสนอปัญหาการประกอบอาชีพประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ ด้านกฎหมายประมง ชาวประมงเสนอให้ปรับแก้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 และขอให้ยกเลิกกฎหมายบางมาตรา เนื่องจากมองว่าการออกกฎหมายที่ผ่านมาไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ซึ่งในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯได้ออกคำสั่งที่ 452/2561 แต่งตั้ง คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้กฎหมายอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพทำการประมง และมีข้อสรุปในการแก้ พ.ร.ก.การประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น 18 มาตรา แบ่งเป็นประมงพาณิชย์ 15 มาตรา และประมงพื้นบ้าน 3 มาตรา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนยกร่างตัวบทกฎหมาย

ประเด็นขาดแคลนแรงงาน โดยชาวประมงให้ข้อมูลว่า แม้จะอยู่ใกล้เขตชายแดนแต่ก็ยังขาดแคลนแรงงาน อีกทั้ง มีความยุ่งยากในขั้นตอนจ้างแรงงานที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายดำเนินการเข้าสู่ระบบสูง จึงขอให้ใช้แรงงานกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) ต่อไป และให้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมงตลอดทั้งปี ซึ่งในประเด็นนี้ได้ชี้แจงต่อชาวประมงว่า เดิมภาครัฐได้ใช้มาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 กรณีเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่ขณะนี้แก้ปัญหาโดยนำเข้าแรงงานต่างด้าวในเรือประมงด้วยวิธี MOU ซึ่งเป็นการปกป้องตัวแรงงานและเจ้าของเรือ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และตัวแรงงานได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง โดยกระทรวงแรงงานได้ทำ MOU แล้ว 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และลาว ส่วนการจัดตั้ง One stop service บริเวณพรมแดนเรื่องแรงงานต้องหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าดำเนินการได้หรือไม่

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงประเด็นแจ้งเข้าแจ้งออก เรือประมงและเครื่องมือวีเอ็มเอส (VMS) ซึ่งได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และเงื่อนไขเอกสารที่ได้ปรับลดลงตามข้อเสนอของชาวประมงแล้ว พร้อมทั้งจะเร่งช่วยเหลือเรื่องการปิดสัญญาณ VMS กรณีเรือไม่ประสงค์ออกไปทำประมงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ประเด็นเรื่องอวนลากแมงกะพรุน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนออกประกาศ เพื่อให้ทำประมงได้ตาม ข้อเสนอ ประเด็นการซื้อเรือคืน ล่าสุดได้จ่ายเงินชดเชยงวดที่หนึ่งเข้าบัญชีชาวประมง 250 รายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียง 2 ราย ที่ต้องรอคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ปัญหาการประกอบอาชีพ บางประเด็นต้องรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ มาพิจารณาดำเนินการแก้ปัญหาภาพรวมต่อไป ส่วนประเด็นอื่น ชาวประมงยังเสนอให้กำหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง พื้นบ้าน พาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนระดับจังหวัด ซึ่งมอบหมายให้ประมงจังหวัดไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่อโดยใช้กลไกการทำงานของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เพื่อนำปัญหาข้อเสนอแนะของชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์มาพิจารณาหาแนวทางดำเนินงานที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายภายใต้บริบทกฎหมาย และย้ำว่าทุกเสียงสะท้อนจะไม่ปล่อยผ่าน ขอให้ชาวประมงให้ความร่วมมือกับราชการ โดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนให้ทรัพยากรประมงเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง