ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 00:00:33 น.

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนางสาวธิญาดา ควรสถาพร และนางณัชปภา ควรสถาพร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการปลูกไม้โตเร็วตามมาตรฐานจัดการสวนป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อผลิตและจำหน่ายเป็น เชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับส่งออกต่างประเทศ