'3พอ'พลิกชีวิตก้าวตามศาสตร์พระราชา

ข่าวทั่วไป 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกร ให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งให้นำ "องค์ความรู้ด้านบัญชี" ไปแก้จุดอ่อนเสริมจุดแข็ง ให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรได้เหมาะสม สมดุลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามกรอบแนวคิด 3 พอ พลิกชีวิต : น้ำพอดี ดินพอเหมาะ คนพอเพียง โดยเชื่อมโยง "ข้อมูลทางบัญชี" ในมิติต่างๆ ไปสู่การบริหารจัดการดินและน้ำในระดับครัวเรือน เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการยึดแนวคิด ประหยัด เรียบง่ายและประโยชน์สูงสุด

น้ำพอดี : มีเป้าหมายให้เกษตรกรรู้จักดูทางน้ำและสร้างแหล่งน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี ด้วยการขุดหนองน้ำ ให้มีขอบคดเคี้ยวและทำลดหลั่นตามลำดับความสูง และกระจายบ่อน้ำในพื้นที่ รู้จักการคำนวณน้ำให้พอใช้ประกอบอาชีพและใช้ในครัวเรือน รวมถึงบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ไม่ให้เน่าเสีย

ดินพอเหมาะ : มีเป้าหมายด้านการเรียนรู้ ดูดินและสร้างคุณภาพดิน "เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช" ด้วยการแกล้งดินและห่มดิน ปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรกรรม ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ วางแผนอนุรักษ์ดินให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างคือ พอกิน : ป่าไม้กินได้ พอใช้ : ป่าไม้ใช้สอย พออยู่ : ป่าไม้เศรษฐกิจ และพอร่มเย็น : ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์

คนพอเพียง: มีเป้าหมายให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามกำลังฐานะและกำลังครัวเรือน คิดวิเคราะห์และใช้องค์ความรู้ด้านบัญชีให้เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพ แบ่งเป็น 5 แนวทาง ประกอบด้วย รู้จักพอประมาณ ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการตัวเองภายในต้นทุนทางสังคม ทั้งในระบบครัวเรือนและชุมชน จัดการค่าใช้จ่ายตามกำลังของตนเอง มีเหตุผล ส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักคิดวิเคราะห์เป็นระบบ ด้วยการคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวมด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น มีคุณธรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรดำรงชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรมด้วยการทำความดี ช่วยเหลือ ผู้อื่นและชุมชนด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความรู้ พร้อมเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษา และทำแผนปฏิบัติการ โดยศึกษาสภาพแวดล้อมดิน น้ำ อากาศ ในการวางแผนเพาะปลูก สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการคิดวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการพึ่งตนเองเป็นหลักและพึ่งพาช่วยเหลือกันในชุมชน

ซึ่งการดำเนินการตามกรอบแนวคิด 3 พอ พลิกชีวิตฯให้บรรลุตามเป้าหมายสร้างวิถีสู่ความพอเพียงที่มุ่งหวังไว้ ล้วนมีปัจจัยความสำเร็จที่ได้จากการทำบัญชีและการบันทึกข้อมูลทั้งสิ้น หากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิด คุณลักษณะ คำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงแจ่มชัด ก็จะง่ายในการนำไปประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ นำไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ