คอลัมน์: รายงานพิเศษ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมกึ๋นพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 00:00:53 น.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งเน้น วางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เตรียมสร้างมาตรฐาน 5 อาชีพใหม่ ในปี 2563 เพื่อรองรับการทำงานในต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดงาน EEC หรือรองรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 สคช.เน้นการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนและมีเป้าหมายชัดเจน โดยในปี 2564 จะมุ่งสู่การพัฒนาคน ใน 500 อาชีพ ให้มีสมรรถนะเทียบเคียงต่างประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ทาง สถาบันจำเป็นต้องมีการทบทวนและจัดลำดับ ความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพว่า กลุ่มสาขาอาชีพใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องจัดทำ รวมถึงสาขาอาชีพเดิมที่จะ ได้มีการทบทวนและต่อยอด เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สคช.จึงได้เปิดเวทีสัมมนา ภายใต้ หัวข้อ "Stakeholder Engagement กับ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดทำมาตรฐานอาชีพ (Stakeholder Engagement) อาทิ ผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพและหน่วยงานภาครัฐที่กำลังดูแล กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน และองค์กรรับรองในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ สคช.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพในปี 2563 ว่าให้การสนับสนุน หรือควรมีการนำเสนอสาขาวิชาชีพ/อาชีพใหม่ และมาตรฐานอาชีพที่จะจัดทำขึ้นในปี 2563 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าควรชะลอหรือดำเนินต่อไป ซึ่ง สคช.จะนำเสียงสะท้อนที่หลากหลายของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นข้อเสนอแนะ ที่สำคัญมาพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็น จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและสร้างโอกาสให้กับกำลังคนในสาขาต่างๆ ต่อไป

สำหรับแผนการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดทำมาตรฐาน 5 สาขาวิชาชีพ/อาชีพใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักจิตวิทยา สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า

และสาขาวิชาชีพ/อาชีพในแผนที่มาจากการเสนอเพิ่มเติม ที่เสนอเพิ่มเติม ได้แก่ 1.สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 2.สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระยะที่ 2 3.สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพผู้ควบคุมอากาศยาน ไร้คนขับ 4.สาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดประชุม และนิทรรศการ 5.สาขาวิชาชีพบริหารงาน บุคคล อาชีพเลขานุการ 6.อาชีพนักนิติ วิทยาศาสตร์ 7.อาชีพช่างซ่อมเรือยอชท์ 8.อาชีพนักจัดการห้องปราศจากเชื้อ 9.อาชีพบุคลากรในเรือสำราญ 10.อาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 11.อาชีพช่างทำความสะอาดกระจกอาคารสูง 12.อาชีพนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 13.อาชีพนักจัดการนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพและปรับระดับคุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในมาตรฐานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จจำนวน 200 อาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อไปทำงานในตลาดต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สคช.ได้จัดทำ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะที่จัดทำแล้วเสร็จ 52 สาขาวิชาชีพ มีองค์กรรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 230 องค์กร และมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 50,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง